Analize medicale decontate de Casa Națională de Asigurări (CNAS)/OPSNAJ

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator

Nr. Crt.

Cod

Denumirea analizei de laborator

Hematologie

1.        2.6001   Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2.        2.6002 Numărătoare reticulocite
3.        2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4.        2.6040 VSH*1)
5.        2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)
6.        2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)
7.        2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)
8.        2.6101 Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio) 
9.        2.6102 APTT*16)
10.    2.6103 Fibrinogenemie*1) *16)


Biochimie – serică şi urinară

11. 2.1002 Proteine totale
serice*1) *16)
12. 2.1003 Electroforeza
proteinelor serice*1)
      13. 2.10063 Feritină
serică*1) *16)
14. 2.1011 Uree
serică*1) *16)
15. 2.1012 Acid
uric seric*1) *16)
16. 2.1014 Creatinină
serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)
      17. 2.1015 Bilirubină
totală*1) *16)
      18. 2.1016 Bilirubină
directă*1) *16)
      19. 2.1020 Glicemie*1)
*16)
      20. 2.10303 Colesterol
seric total*1)
      21. 2.10304 HDL
colesterol*1)
      22. 2.10305 LDL
colesterol*1)
      23. 2.10306 Trigliceride
serice*1)
      24. 2.10402 TGP*1)
*16)
      25. 2.10403 TGO*1)
*16)
      26. 2.10404 Creatinkinaza
CK*1)
      27. 2.10406 Gama
GT*1) *16)
      28. 2.10409 Fosfatază
alcalină*1) *16)
      29. 2.10500 Sodiu
seric*1) *16)
      30. 2.10501 Potasiu
seric*1) *16)
      31. 2.10503 Calciu
seric total*1) *16)
      32. 2.10504 Calciu
ionic seric*1) *16)
      33. 2.10505 Magneziemie*1)
*16)
      34. 2.10506 Sideremie*1)
*16)
   35. 2.10062 Transferină
serică*1)
      36. 2.10507 Fosfor
(fosfat seric)*9)
      37. 2.2600 Examen complet de
urină (sumar + sediment)*1) *16)
      38. 2.2604 Dozare proteine
urinare*1) *16)
      39. 2.2612 Microalbuminuria
(albumină urinară)*8)
      40. 2.2622.1 Raport
albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)
      41. 2.43092 Albumină
serică*8) *16)
      42. 2.2622 Dozare
glucoză urinară*1)
      43. 2.2623 Creatinină
urinară*8)
      44. 2.1020.1 TTGO
(test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)
      45. 2.1026 HBA1c
*10) *16)
    46. 2.10412 Alfa
Amilaza serică
   47. 2.10413 Lipaza
serică
   48. 2.10400 Lactatdehidrogenaza
(LDH)
   49. 2.1065 Rezervă
alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)
50. 2.1071 Vitamina
B 12 *1)
51. 2.1074 Acid
folic *1)
   

Imunologie

      52. 2.2500 TSH*1) *16)
      53. 2.2502 FT4*1)
*16)
      54. 2.2507 Parathormonul
seric (PTH)
      55. 2.2509 Hormonul
foliculinostimulant FSH
      56. 2.2510 Hormonul
luteinizant (LH)
      57. 2.2514 Cortizol
      58. 2.2521 Testosteron
      59. 2.2522 Estradiol
      60. 2.2523 Progesteron
      61. 2.2525 Prolactină
      62. 2.327091 Anti-HAV
IgM*2)
      63. 2.327092 Ag
HBs*1) *16)
      64. 2.327093 Anticorpi
Anti HCV*1) *16)
      65. 2.32710 Testare
HIV la gravidă*1) *16)
      66. 2.40000 ASLO*1)
      67. 2.40010 VDRL*1)
sau RPR*1) *16)
      68. 2.40013 Confirmare
TPHA*4)
      69. 2.40203 Antigen
Helicobacter Pylori*1)
      70. 2.430011 Complement
seric C3
      71. 2.430012 Complement
seric C4
      72. 2.43010 IgG
seric
      73. 2.43011 IgA
seric
      74. 2.43012 IgM
seric
      75. 2.43014 IgE
seric
      76. 2.40053 Proteina
C reactivă*1) *16)
      77. 2.43040 Factor
reumatoid*1)
      78. 2.43044 ATPO
      79. 2.43135 PSA*1)
      80. 2.43136 free
PSA*6)
   

Microbiologie

                   Exudat faringian
81. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G 
82. 2.50102 Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie  
                   Examen urină
83. 2.3100 Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
                   Examene materii fecale
84. 2.3062 Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană
85. 2.5100 Examen coproparazitologic*1)
86. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1)
                   Examene din secreţii genitale
     
87. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)
88. 2.30701 Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană
89. 2.30741 Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
90. 2.30643 Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 
91. 2.30643.1 Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 
92. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen  microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)
                   Examene din secreţii uretrale
93. 2.3080 Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
                   Examene din secreţii otice
94. 2.3050 Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 
                   Examene din secreţii nazale
95. 2.3022 Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)  
                   Examene din secreţii conjunctivale
96. 2.3040 Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană 
                   Examene din colecţie purulentă
     97. 25.032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
98.  2.501.202 Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
                   Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
99. 2.313 Antibiogramă*5)
  100. 2.502 Antifungigramă*5)
    Examinări histopatologice, citologice şi  imunohistochimice
101. 290.211 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7)
102. 290.212 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7)
    103. 290.101 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7)
104. 290.102 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7)
105. 29.030 Teste imunohistochimice*)
106. 29.022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)
107. 29.160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16)
108. 29.025 Citodiagnostic lichid de puncţie
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.