Analize medicale decontate de Casa Națională de Asigurări (CNAS)/OPSNAJ

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator

Nr. Crt.

Cod

Denumirea analizei de laborator

Hematologie

1.

2.6001

Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,
formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

2.

2.6002

Numărătoare reticulocite

3.

2.6003

Examen citologic al frotiului sanguin*3)

4.

2.6040

VSH*1)

5.

2.60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

6.

2.60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

7.

2.6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă

8.

2.6101

Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)

9.

2.6102

APTT

10.

2.6103

Fibrinogenemie*1)

Biochimie – serică şi urinară

11.

2.1002

Proteine totale serice*1)

12.

2.1003

Electroforeza proteinelor serice*1)

13.

2.10063

Feritină serică *1)

14.

2.1011

Uree serică*1)

15.

2.1012

Acid uric seric*1)

16.

2.1014

Creatinină serică*1), **)

17.

2.1015

Bilirubină totală*1)

18.

2.1016

Bilirubină directă*1)

19.

2.1020

Glicemie*1)

20.

2.10303

Colesterol seric total*1)

21.

2.10304

HDL colesterol*1)

22.

2.10305

LDL colesterol*1)

23.

2.10306

Trigliceride serice*1)

24.

2.10402

TGP*1)

25.

2.10403

TGO*1)

26.

2.10404

Creatinkinaza CK

27.

2.10406

Gama GT *1)

28.

2.10409

Fosfatază alcalină*1)

29.

2.10500

Sodiu seric*1)

30.

2.10501

Potasiu seric*1)

31.

2.10503

Calciu seric total*1)

32.

2.10504

Calciu ionic seric*1)

33.

2.10505

Magneziemie*1)

34.

2.10506

Sideremie*1)

35.

2.10507

Fosfor (fosfat seric) *9)

36.

2.2600

Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)

37.

2.2604

Dozare proteine urinare*1)

38.

2.2612

Microalbuminuria (albumină urinară) *8)

39.

2.2622

Dozare glucoză urinară*1)

40.

2.2623

Creatinină urinară *8)

Imunologie

41.

2.2500

TSH*1)

42.

2.2502

FT4*1)

43.

2.2507

Parathormonul seric (PTH)

44.

2.2509

Hormonul foliculinostimulant FSH

45.

2.2510

Hormonul luteinizant (LH)

46.

2.2514

Cortizol

47.

2.2521

Testosteron

48.

2.2522

Estradiol

49.

2.2523

Progesteron

50.

2.2525

Prolactină

51.

2.327091

Anti-HAV IgM*2)

52.

2.327092

Ag HBs*1)

53.

2.327093

Anticorpi Anti HCV *1)

54.

2.32710

Testare HIV la gravidă*1)

55.

2.40000

ASLO*1)

56.

2.40010

VDRL*1) sau RPR*1)

57.

2.40013

Confirmare TPHA*4)

58.

2.40203

Antigen Helicobacter Pylori*1)

59.

2.430011

Complement seric C3

60.

2.430012

Complement seric C4

61.

2.43010

IgG seric

62.

2.43011

IgA seric

63.

2.43012

IgM seric

64.

2.43014

IgE seric

65.

2.40053

Proteina C reactivă*1)

66.

2.43040

Factor reumatoid

67.

2.43044

ATPO

68.

2.43135

PSA*1)

69.

2.43136

free PSA*6)

Microbiologie

 

Exudat faringian

70.

2.3025

Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

71.

2.50102

Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)

 

Examen urină

72.

2.3100

Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

 

Examene materii fecale

73.

2.3062

Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

74.

2.50120_1

Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

75.

2.5100

Examen coproparazitologic*1)

76.

2.2701

Depistare hemoragii oculte*1)

 

Examene din secreţii vaginale

77.

2.3074

Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)

78.

2.50114

Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

 

Examene din secreţii uretrale

79.

2.3080

Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)

80.

2.50115

Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

 

Examene din secreţii otice

81.

2.3050

Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)

82.

2.50119

Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)

Examene din secreţii nazale

83.

2.3022

Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)

84.

2.50103

Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)

Examene din secreţii conjunctivale

85.

2.3040

Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
*1)

86.

250110

Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

Examene din colecţie purulentă

87.

25032

Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

88.

2.50120_2

Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

89.

2.313

Antibiogramă*5)

90.

2.502

Antifungigramă*5)

Examinări histopatologice şi citologice

91.

2.9021_1

Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7)

92.

2.9021_2

Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7)

93.

2.9010_1

Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *7)

94.

2.9010_2

Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 – 6 blocuri) *7)

95.

2.9030

Teste imunohistochimice*)

96.

2.9022

Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri)

97.

2.9160

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)

98.

2.9025

Citodiagnostic lichid de puncţie

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.